Kühnův dětský sbor

Naše oddělení

Kühnův dětský sbor realizuje svou činnost na základě systému několika na sebe navazujících oddělení, tedy svou podstatou jako škola sborového zpěvu.

V oddělení Kühňátek zpívají děti už od 3 let a učí se zde také dobře mluvit. Podle věku a vyspělosti pak děti postupují do dalších přípravných oddělení, kde si osvojují základní pěvecké a hudební dovednosti, později také základy hudební nauky. V koncertním oddělení je pak program nejnáročnější a děti za odměnu čeká spousta koncertů, zájezdů do zahraničí, vystupování v divadlech a dalších aktivit. 

Jednotlivá oddělení sboru jsou po celou dobu jeho osmdesátileté existence označena zkratkami, většinu z nich zavedl zakladatel sboru Jan Kühn.

 

Kühňátka

Zkouší 1 x týdně v Holešovicích (KHH - Kühňátka Holešovice), ve Stodůlkách (oddělení KHS – Kühňátka Stodůlky) a na Vyšehradě (KHV - Kühňátka Vyšehrad), věk: 3-6 let

Předškolní děti se v Kühňátkách učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, pohybové průpravě, jednoduchým dětským písním a hrám. Toto oddělení má za cíl rozvinout zaujetí dětí pro sborový zpěv a lásku k hudbě a usnadnit jejich snadnější nástup do mladších přípravných oddělení. 

 

Přípravná oddělení

Zkouší 2 x týdně v Holešovicích - oddělení A, AB (6-8let), MV (7-10 let), DSD (9-14 let), ve Stodůlkách - oddělení M (6-9 let), VS (8-12 let) a na Vyšehradě - oddělení AV (6-8let)

V přípravných odděleních sboru si děti osvojují základní pěvecké a hudební návyky a dovednosti (držení těla, pěvecké dýchání, nasazení tónu, správná artikulace, reagování na dirigentské gesto). Postupně se učí jednohlasé a vícehlasé lidové i umělé písně, čtení notového zápisu, zdokonalují svoji intonační stránku, prohlubují hudební výraz. Děti z přípravných oddělení získávají též důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí, a to jak v rámci samostatných koncertů, tak při vystupování v operních inscenacích.

 

Koncertní oddělení

Zkouší 3 x týdně (2 x v Holešovicích a 1 x v Národním divadle)

Do koncertního oddělení jsou přijímány děti s výraznými hudebními a pěveckými předpoklady i s osobnostními kvalitami, zpravidla po úspěšné předchozí činnosti v přípravných odděleních sboru, v případech výrazného talentu již od 9 let. Toto oddělení reprezentuje Kühnův dětský sbor v  programech samostatných koncertů, při spolupráci se symfonickými orchestry a v operních inscenacích doma a v zahraničí. Ročně absolvuje desítky koncertů a koncertních turné. Studium je zaměřeno k náročnějšímu sborovému repertoáru různých stylových období domácí i světové literatury. Zvláštní pozornost je věnována zdokonalování pěvecké techniky včetně individuální hlasové výchovy, prohlubování hudebního cítění, schopnosti frázování, dynamického odlišení a rytmické preciznosti. Koncertní oddělení má přibližně sto členů do věkové hranice kolem dvaceti let. Zkouší v Praze 7 - Holešovicích a v Národním divadle v Praze.