Prague Philharmonic Children´s Choir

2015 - Slavnosti jara pro Karlovu univerzitu